U bevindt zich hier: 

>> Carolien 

  |  

Startpagina

  |

Privacystatement


In deze privacyverklaring i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leest u hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?


Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon is te herleiden. Voorbeelden zijn adressen, telefoonnummers en emailadressen. Sommige gegevens zijn echter gevoeliger dan andere omdat ze meer effect hebben op iemands leven. Gegevens als godsdienst, BSN nummers en medische gegevens zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de autoriteit Persoonsgegevens.

Toepassing


Ik verwerk in mijn psychotherapiepraktijk, gevestigd op de rijkmanstraat 46 in Deventer, persoonsgegevens van cliënten en potentiele cliënten. Tevens verwerk ik gegevens van mensen die informatie opvragen over mijn praktijk en of over de diensten die ik lever. Ook verwerk ik gegevens van mensen die werkzaam zijn bij instellingen en die mogelijk van mijn diensten gebruik willen maken.

Verwerking van persoonsgegevens:


Ik verwerk persoonsgegevens die
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of consult), telefonisch, en of digitaal (via de email of via het formulier van mijn website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

Doeleinden verwerking:


Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een (geneeskundige) behandelovereenkomst;
b. het uitvoeren van een coachings, begeleidings en of adviestraject;
c. het uitvoeren van een deskundigheidsbevorderingstraject;
d. het kunnen factureren.


Delen van persoonsgegevens met derden:


Ik deel alleen persoonsgegevens met derden indien strikt noodzakelijk en met nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betrokkene. Slechts in die gevallen waarin u een gevaar zou kunnen zijn voor uzelf en of voor anderen, mag en kan ik (volgens de beroepscode voor psychotherapeuten) contact opnemen met derden zonder uw toestemming. Het is mij toegestaan om met collega�s of vakgenoten te spreken en te overleggen over uw behandeling/ begeleiding, zonder uw toestemming. Dit gebeurt altijd anoniem.

Bewaren van gegevens


Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ik hanteert de volgende bewaartermijnen:
a. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. Gegevens betreffende coachings- en of advies en of deskundigheidstrajecten maximaal 5 jaar
c. Financieel-administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
Wijzigingen privacystatement


Ik kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op mijn website gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten


U hebt het recht aan mij te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mij door een e-mailbericht te sturen. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, kunt u contact opnemen met mij. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht u dat willen dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.